Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Co děti do mateřské školy potřebují

1. PŘEVLEČENÍ NA HRY A ČINNOSTI VE TŘÍDĚ

* bačkůrky (ne pantofle!) s bílou podrážkou

* hrací oděv (kalhoty, tepláčky, legíny)

2. PŘEVLEČENÍ NA POBYT VENKU

* vhodné oblečení (přizpůsobené počasí a venkovním teplotám), které si mohou děti ušpinit

* holinky a pláštěnku (nemusí zde být stále)

* náhradní prádlo (spodní prádlo, ponožky, nátělník, triko – zvažte, co vaše dítě zvládá a kolik náhradních věcí potřebuje)

3. VĚCI NA SPANÍ A HYGIENU

* pyžamko

* podle osobní potřeby : hřeben (na šňůrce – zavěsí si k ručníku),lůj na rty, krém

* 2 stejné malé osobní plastové hrnečky na pití

Všechny věci (každý kus prádla), je nutné dětem PODEPSAT!!! vlastním jménem, tak aby to i přečetl kdokoli z dospělých – děkujeme.

-------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

žádáme vás, abyste pro omluvu dětí z docházky do MŠ používali výhradně telefonní číslo 776 535 058 a omlouvali se prostřednictvím SMS zpráv.

Děkujeme

-------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,

objekt mateřské školy je z důvodů bezpečnosti dětí zajištěn novým kamerovým systémem.

-----------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DO MŠ JIZERKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2019/2020 se týká dětí narozených do 31. 8. 2014.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou pokračovat i po 1. září 2019, absolvovat zápis nemusí.

 

Podrobné informace o organizaci zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou naleznete v portálu: https://zapisydoskol.liberec.cz/


 

I. fáze VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

8. 4. 2019 – 13. 5. 2019                                                                  

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby:

 

1)Na internetové adrese: https://zapisydoskol.liberec.cz/

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete.

 

Nemáte-li přístup k interntu, je možné získat žádost takto:           

2)Vyzvednutí v mateřské škole

V MŠ Jizerka dne 23. 4. 2019 od 9:00 do 13:30 hodin

Důležité: nezapomeňte s sebou vzít zdravotní průkaz pojištěnce (dítěte)- jeho kartu ZP

 

3)Na MML - odbor školství a sociálních věcí

nám. Dr. E. Beneše - historická radnice, 1. patro, kancelář č. 111 (pondělí a středa v době od 8:00 do 16:00 hodin), termín návštěvy je nutné předem domluvit: romanopulu.alena@magistrat.liberec.cz

 

II. fáze SBĚR VYPLNĚNÝCH  ŽÁDOSTÍ V MŠ JIZERKA

Místo podání žádosti : MŠ „Jizerka“, Husova 184/72, Liberec 5

Datum podávání žádostí : 14. 5. 2019 od 9:00 do 12:00  a od 13:00 do 16:00 hod.

Časovky: od 6.5.2019 se můžete, vážení rodiče, objednat na emailové adrese naší MŠ: zapis.msjizerka@centrum.cz, na tzv.časovku,(po 10 minutách na osobu), díky níž se podstatně zkrátí vaše čekání při zápisu Prosíme, počítejte s tím ,že vám bude odpovídat paní učitelka vždy až večer, nikoli v průběhu dne.

Prosíme, doneste si s sebou tyto dokumenty:    

  • řádně vyplněnou žádost    
  • potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování    
  • rodný list dítěte, kartu ZP
  • občanský průkaz zákonného zástupce                                                                                   

V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž odstranění byl vyzván, bude správní řízení usnesením zastaveno.                   

Po 14. 5. 2018 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.


 

III. fáze VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád mají zákonní zástupci možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 17. 5. 2019

od 8:00 do 10:00 hodin v budově mateřské školy, kam jste podávali žádost o přijetí.

Po tomto termínu ředitel rozhodne v souladu de školským zákonem o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do zvolené mateřské školy.                                                                                                                              Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Liberci, podle obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2016.

Od 20. 5. 2019 můžete po přihlášení na webovém portálu sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete lehce zjistit, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.                                                                                                                     současně můžete být kontaktováni odpovědným pracovníkem mateřské školy na základě údajů uvedených v žádosti: telefonicky, sms, e-mailem

Pokud by mělo být Vaše dítě přijato do více mateřských škol, do kterých jste podal žádost     o přijetí, dostavte se prosím na vyzvání do mateřské školy, kterou pro předškolní vzdělávání dítěte preferujete. Vezměte s sebou originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování, které bude součásti spisu, a vyjádření lékaře o zdravotním stavu, které bude součástí identifikační karty dítěte.


Pro další mateřské školy, do kterých by mělo být dítě také přijato, podepište prosím zpětvzetí žádostí, aby bylo vyloučeno duplicitní přijetí a byla uvolněna místa pro další děti v pořadí v blokovaných mateřských školách. Vyjádříte tak solidaritu a pomůžete mateřským školám, aby měly přesné počty dětí, které k nim skutečně k 1. 9. 2019 nastoupí a dáte šanci dalším rodičům na přijetí jejich dítěte.

Seznam registračních čísel přijatých dětí na MŠ Jizerka bude 31. 5. 2019 zveřejněn podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na webu mateřské školy.

----------------------------------------------------------------------

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města Liberce dne 20.3.2018 usnesením č. 316/2018 návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ "Jizerka". Náhled i návrh rozpočtu najdete v Menu pod Dokumenty.

-----------------------------------------------------------------------

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182, odst. a)školského zákona . Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Rozsah povinného předškolního vzdělávání je stanoven na 4 hodiny denně. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle §182, odst. a) školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte při povinném předškolním vzdělávání
·        Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte vždy písemně
·        Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
·        Zákonný zástupce dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání  je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů na omluvenkový email školy: omluvy.msjizerka@centrum.cz
·        absence z důvodu nemoci, delší než 14 dnů v měsíci je třeba doložit společně s potvrzením od lékaře 
·        krátkodobou nepřítomnost ( 1 – 2 dny) doloží písemně na omluvenkový formulář v MŠ ( k vyzvednutí u třídních učitelek)

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškolního vzdělávání. Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok nebo jen po jeho určitou část. Pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit ředitelce školy, do které je dítě zapsáno nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat. Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v průběhu školního roku, musí to písemně oznámit ředitelce MŠ.Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání. Po té, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí MŠ zákonnému zástupci oblasti předškolního vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Tyto oblasti vzdělávání a  osvojení očekávaných dovedností a schopností dítěte se  ověřují.Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností, doporučí učitelé MŠ rodičům jak dále postupovat při vzdělávání, aby bylo jejich dítě co nejlépe podpořeno. Pokud se zákonný zástupce nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele MŠ ukončeno, není již možné dítě opětovně individuálně vzdělávat. Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte. Pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůckách ( ty doporučuje školské poradenské zařízení), hradí pořízení těchto pomůcek stát.